Submenu

Werkatelier Noordrand Hoeksche Waard

12-03-2014 1060 keer bekeken

In een samenwerking met de adviseur ruimtelijke kwaliteit Hoeksche Waard, Miranda Reitsma, wordt gewerkt aan een advies over de gewenste koers voor de noordrand van de Hoeksche Waard.

In de noordrand van de Hoeksche Waard spelen verschillende ruimtelijke ontwikkelingen die een grote impact op de ruimte (kunnen) hebben. Hierbij gaat het o.a. om de verdere ontwikkeling van het regionale bedrijventerrein, herontwikkeling van het Suikerunieterrein, concentratiegebied glastuinbouw en de situering van windturbines.

Zowel vanuit de samenwerkende gemeenten als vanuit de provincie bestaat de behoefte aan een onafhankelijk advies over de gewenste ontwikkeling van deze noordrand, vanuit het oogpunt van ruimtelijke kwaliteit.

Hiertoe is een eerste werkatelier georganiseerd om met diverse betrokkenen de opgaven te verkennen. In een volgend werkatelier worden mogelijke scenario's verkend. E.e.a. zal uitmonden in een gezamenlijk advies van de provincilaa en regionaal adviseur ruimtelijke kwaliteit.         

Cookie-instellingen